• +48 59 862 2727

Program konferencji

 

PROGRAM XLIII Szkolenia - Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych

11-12 października 2018

 


PROGRAM XLIII Szkolenia - Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych
PROGRAMME 43rd Annual Conference of Trout Producers in Poland

 

11 - 12 paŸdziernika 2018
11 - 12 October 2018

 

 

 

 

 

  ŚŒroda:
  10:00 - 17:00 Warsztaty PAN OLSZTYN: „Perspektywy rozwoju produkcji rybackiej w obliczu wyzwań 21.wieku”
  18:00 - Walne Zebranie Członków SPRŁ
  20:00 - 22:00 Kolacja
  Wednesday:
  10:00 - 17:00 PAN OLSZTYN Workshop: "The outlook of fishing production in the face of 21 st century challenges "
  18:00 - General Assembly of PTBA members
  20:00 - 22:00 Dinner

 

Dzień pierwszy, czwartek 11.10.2018
First day of the conference, Thursday 11.10.2018

 

10:00

Otwarcie konferencji
Conference opening

 

 

30 min

Powitanie uczestników, wstęp do konferencji
Welcome speech

Jacek Juchniewicz – SPRŁ
PTBA

 

10:30 – 12:15

Sesja: Rynek i produkcja
Session: Market and production

Moderator
Facilitator:
Andrzej Lirski

 

10:30 -10:50

Obraz polskiej akwakultury w 2017 roku na podstawie badań statystycznych, przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22
Image of Polish aquaculture in 2017 on the basis of statistical surveys using a questionnaire RRW-22

Andrzej Lirski – IRŒ Żabieniec
Inland Fisheries Institute

 

10:50 -11:10

Nowy Serwis Pstrągowy – wielkoœć i struktura produkcji pstrąga w ujęciu ankiety SPRŁ
New trout service – size and structure of production based on the PTBA survey

Ziemowit Pirtań – SPRŁ
PTBA

 

11:10 -11:35

Wizerunek pstrąga tęczowego i palii w kontekœcie potencjału promocji tych ryb na rynku polskim
The image of rainbow trout and palia in the context of its promotion potencial on the Polish market

Tomasz Kulikowski - Morski Instytut Rybacki PIB
Sea Fisheries Institute

 

11:35 - 12:00

TERAZ PSTRĄG2 - nowe kampanie promocyjne pstrąga
THE TROUT IS NOW - the new promotional campanies

Ziemowit Pirtań – SPRŁ
PTBA

 

12:00 -12:15

Dyskusja
Discussion

 

 

12:15 – 13:15

Sesja: Fundusze UE i administracja
Session: EU funds and administrations

Moderator
Facilitator: Ziemowit Pirtań

 

12:15 - 12:35

Aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
The current situation of implementation the Fisheries and Sea Operational Programme 2014-2020

Tomasz Tereszkiewicz - Dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR

 

12:35 - 12:55

Wyzwania procesu zarządzania rozwojem akwakultury dla administracji centralnej
The challenges for the central administration related to management process of aquaculture development

Maciej Brudziński - Naczelnik Wydziału Rybactwa Œródlądowego MGMiŻŒ
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation

 

12:55 - 13:15

Fundusz Rybacki po 2020 roku - pierwsze założenia
The fisheries fund after 2020 - the first assumptions

Marcin Mikołajczak - SPRŁ
Aqualedge

 

13:15 - 13:30

Dyskusja
Discussion

 

 

13:30 - 13:45

Przerwa kawowa
Coffee break

Sala TANGO - Technologiczne Targi Akwakultury
Technological Aquaculture Fair

 

13:45 - 14:30

Temat: Prezentacje wystawców
Session: presentations of exhibitors

Moderator
Facilitator:

 

13:45 - 14:00

Zapraszamy do Sali TANGO na sesję prelekcyjną wystawców

We invite you to the TANGO Hall for the presentations of exhibitors

 

14:00 - 14:15

 

14:15 - 14:30

 

14:30 - 16:00

Przerwa obiadowa
Lunch break

 

 

16:00 - 17:30

Temat: Norweski sen
Norwegian dream

Moderator
Facilitator: Jacek Juchniewicz

 

16:00 - 17:30

„Akwakultura – jak polskie i norweskie firmy mogą połączyć swe siły”
(Aquaculture – how Polish and Norwegian companies can join forces)

Platforma wymiany doœwiadczeń / experience platform

Radca handlowy ambasady Norwegii, oraz przedstawiciele firm: Aqua Optima AS
Waister AS
Aquateam COWI AS
Normex AS

 

17:30 - 18:30

Przerwa kawowa
Coffee break

Sala TANGO - Technologiczne Targi Akwakultury
Technological Aquaculture Fair

 

19:00 - 21:00

Kolacja
Dinner

 

 

Konkurs na potrawy z pstrąga
Trout dishes contest
Turniej Mioda
Honey tournaments (cards game)

 

 

Dzień drugi, piątek 12.10.2018
Second day of the conference, Friday 12.10.2018

 

10:00 - 11:30

Temat: Zagadnienia weterynaryjne
Session: Veterinary issues

Moderator
Facilitator: Andrzej K. Siwicki

 

10:00 - 10:20

Nowy pakiet prawa o zdrowiu zwierząt
The new package of legislation on animal health

lek. wet. Paweł Makowski - Główny Inspektorat Weterynarii
General Veterinary Inspectorate

 

10:20 - 10:40

Sytuacja epizootyczna w zakresie wirusowych chorób ryb
Epizootic situation in the field of viral fish diseases

Marek Matras - PIW PIB Puławy
National Veterinary Research Institute

 

10:40 - 11:00

Zastosowanie nanotechnologii w ochronie zdrowia ryb, nowe dane
The use of nanotechnology in the fish health protection

Andrzej K. Siwicki - IRŒ
Inland Fisheries Institute

 

11:00 - 11:20

Lekarz weterynarii jako doradca hodowcy
The veterinarian as a breeders' counselor

Elżbieta Terech – Majewska - UWM w Olsztynie
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

11:20 - 11:30

Dyskusja
Discussion

 

 

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa
Coffee break

Sala TANGO - Technologiczne Targi Akwakultury
Technological Aquaculture Fair

 

12:00 - 14:00

Temat: Plan Produkcji i Obrotu
Session: The Production and Marketing Plan

Moderator
Facilitator: Ziemowit Pirtań

 

12:00 - 12:20

Plan Produkcji i Obrotu - aktualny stan wdrażania
The Production and Marketing Plan - the current situation

Ziemowit Pirtań – SPRŁ
PTBA

 

12:20 - 12:40

Certyfikacja członków Organizacji
The certification of the organization members

Radosław Kowalski - IRZiBŻ PAN Olsztyn

Polish Academy of Sciences in Olsztyn

 

12:40-13:00

Certyfikacja Pasz
The certification of the forage

Agata Kowalska - Zakład Akwakultury, IRŒ
Inland Fisheries Institute

 

13:00 - 13:20

Dodatkowa certyfikacja - dobra praktyka producencka
The additional certification - good producers' practice

Karolina Naumowicz - UWM w Olsztynie
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

13:20 - 13:40

Uwarunkowania œrodowiskowe akwakultury. Raport o wpływie na œrodowisko obiektów hodowlanych
The environmental conditions of aquaculture.The report on the impact of breeding facilities on the environment

Anna M. Wiœniewska – UWM w Olsztynie
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

13:40 - 14:00

Dyskusja
Discussion

 

 

14:00 - 15:30

Przerwa obiadowa
Lunch break

 

 

15:30 - 17:30

Temat: Gdzie jesteœmy … dokąd zmierzamy
Session: Where we are ... where we're going to
nowe wymogi prawne / innowacyjne technologie

Moderator
Facilitator: Anna M. Wiœniewska

 

15:30 - 15:50

RODO w Hodowli, czy nas dotyczy?
RODO in breeding, does it affect us?

Marek Rudy - Kancelaria Prawna
Law Firm

 

15:50 - 16:10

Prawo Wodne - urządzenia pomiarowe
The Water Law - measuring devices

Anna M. Wiœniewska – UWM w Olsztynie
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

16:10 - 16:40

Dystrybucja składników odżywczych z paszy do ryby
The distribution of nutrients from the feed to fish

Agata Kowalska - Zakład Akwakultury, IRŒ
Inland Fisheries Institute

 

16:40 - 17:00

Wyzwania i perspektywy związane z wdrożeniem zamrożonego nasienia do wylęgarnictwa ryb łososiowatych
Challenges and opportunities related to implementation of cryopreserved sperm into hatchery practice of salmonid fish

Andrzej Ciereszko IRZiBŻ PAN Olsztyn

Polish Academy of Sciences in Olsztyn

 
 

17:00 - 17:20

Sekwencjonowanie nowej generacji i rozwój programów selekcyjnych w akwakulturze ryb łososiowatych
The new generation sequencing and the selection programs development in the trout fish aquaculture

Konrad Ocalewicz - Uniwersytet Gdański
University of Gdańsk

 

17:20 - 17:30

Dyskusja
Discussion

 

 

17:30 - 17:45

Podsumowanie i zakończenie
Summary and Closing

Moderator
Facilitator: Jacek Juchniewicz

 

17:45 - 18:15

Przerwa kawowa
Coffee break

 

 

20:00 - 4:00

Uroczysta kolacja
Gala dinner

 

 

 

 

  Pobierz załącznik: Program_konferencji_SPRL_2018.pdf [dokument w formacie AdobePDF]

 

Stowarzyszenie Producentów
Ryb Łososiowatych
84-300 Lębork
ul. Wolności 30/105
NIP: 841-16-62-468
REGON: 220499845
Nr KRS 0000289861
Konto: 73 1240 3800 1111 0010 1569 5386
(PeKaO S.A. o/Lębork)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem