• +48 59 862 2727

Regulamin

 RegulaminTechnologicznych Targów Akwakultury

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

Technologicznych Targów Akwakultury

5-6 października  2017 r.

 

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem Technologicznych Targów Akwakultury zwanych dalej Targami, jest  Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych  Al. Wolności 30/105, Lębork tel./fax +48 59 862 27 27.
2. Targi odbędą się na terenie Hotelu MERCURE w Gdyni,  w terminie  5-6 października 2017 r. adres: Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników niniejszych Targów.
4. Wystawca po uiszczeniu stosownej opłaty zgodnej z Cennikiem Organizatora otrzymuje:

 • Systemowe stanowisko zabudowane lub/i powierzchnię bez zabudowy w namiocie targowym,
 • Ladę targową, stolik, krzesła, oświetlenie, przyłącze 230V
 • Identyfikatory  dla wszystkich zgłoszonych  osób,
 • Miejsce parkingowe,
 • Wpis do Informatora Targowego,
 • Możliwość  zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa na stronie internetowej Targów.

5. Koszty dojazdu na Targi i noclegów pokrywa Wystawca.

II. Warunki uczestnictwa
1. Wystawca może wziąć udział w Targach, jeżeli pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa najmu powierzchni wystawienniczej zwana dalej umową.
2. Wystawca, zgłaszając swój udział w Targach, przesyła jednorazowo wszystkie niżej wymienione dokumenty (załączniki):

 • formularz zgłoszeniadla wystawcy,
 • logo (także w wersji elektronicznej), w jakości umożliwiającej Organizatorowi posługiwanie się tym logiem w celu reklamy i promocji Targów.

3. Po przesłaniu przez Wystawcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, Organizator zawiera z Wystawcą stosowną umowę.
4. Zgłoszenia udziału w Targach można dokonać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Organizatora.
5. Wysłanie formularza zgłoszenia i wymaganych dokumentów oznacza zgodę zgłaszającego na przetwarzanie danych dotyczących wystawcy w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy oraz w celach marketingowych przez Organizatora Targów, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych osobowych(Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgłaszającemu przysługuje  prawo do wglądu w  udostępnione dane oraz ich poprawiania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza zgłoszenia bez podania przyczyny.
7. Lokalizację powierzchni wystawienniczej określa Organizator na podstawie kolejności napływu formularzy zgłoszeń, wymiarów stoisk oraz warunków technicznych i aranżacji obiektu targowego.
8. Wielkość stanowiska – ustala Organizator na podstawie formularza zgłoszenia i dostępności powierzchni wystawienniczej.
9. Projekt własnego stoiska, nierealizowanego przez Organizatora, wymaga wcześniejszych ustaleń i zgody Organizatora.

III. Przepisy organizacyjne.
1. Transport, spedycja i odprawa celna eksponatów odbywają się na koszt Wystawcy.
2. Wszystkie przywożone przez zagranicznych Wystawców do Polski eksponaty, materiały reklamowe, środki spożywcze przeznaczone na spotkania o charakterze reprezentacyjnym oraz towary do zabudowy i wyposażenia stoiska, podlegają polskim przepisom celnym.
3. Ekspozycja nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zwiedzających i uczestników targów. Za bezpieczeństwo osób z obsługi oraz zwiedzających znajdujących się na stoisku, odpowiada Wystawca.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia Wystawcy, Uczestników  i Zwiedzających, w szczególności w przypadku kradzieży.
6. Organizator zaleca, aby Wystawca ubezpieczył eksponaty i wyposażenie stoiska należące do Wystawcy we własnym zakresie i na swój koszt.
7. Organizator zaleca, aby Wystawca ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas montażu i demontażu stoiska oraz na czas trwania Targów we własnym zakresie i na swój koszt.
8. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
9. Identyfikatory przygotowuje i wydaje Organizator. Identyfikatory są imienne i nie mogą być odstępowane i używane przez osoby trzecie.
10. Wystawca zobowiązany jest do zachowania elementów zabudowy targowej stoiska w stanie nienaruszonym. Zabrania się umieszczania na konstrukcji stoiska eksponatów i przedmiotów za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie elementów zabudowy.  Szkody powstałe z winy Wystawcy jest on zobowiązany naprawić w sposób uzgodniony z Organizatorem.
11. Miejsca targowe są udostępniane Wystawcom w celu montażu i demontażu w dniach:

 • 4 października  2017. w godz. 16:00 – 20:00 (montaż ekspozycji).
 • 5 października  2017 r. w godz. 8:00 – 10:00 (montaż ekspozycji).
 • 6 października  2017 r. w godz. 16:00 - 18:00 (demontaż ekspozycji).

12. Targi udostępniane będą dla zwiedzających w dniach:

 • 5 października 2017 r.- w godzinach 10:00 - 18:00
 • 6 października  2017 r.  w godz. 10:00 - 16:00

13. Nieobjęcie przez Wystawcę zamówionego stoiska do godz. 10:00 w dniu rozpoczęcia Targów, traktowane jest jako anulowanie zlecenia i stoisko pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
14. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stoisku. Działania promocyjne na stoisku nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych Wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających ani zakłócać ich spokoju.
15. W obiekcie targowym i na terenie targowym zabrania się wykorzystywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub pożarowych stałych lub tymczasowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów.
16. Wystawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i sanitarnych obowiązujących w obiekcie, w którym organizowane są Targi. Wystawca jest także zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych przez Organizatora, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zwiedzających i innych wystawców.
17. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania osób i podmiotów mu podległych, świadczących usługi lub wykonujących zadania na jego zlecenie z obowiązującymi na terenie Targów regulacjami, w szczególności z niniejszym Regulaminem oraz zapewnienia ich przestrzegania.
18. Pozostawione po zakończeniu Targów bez akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy ekspozycji uważane są za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz Organizatora.
19. Nie dopuszcza się likwidacji stoiska podczas trwania Targów.
20. Wystawca nie jest uprawniony do prezentowania towarów i usług niezgodnych z tematyką Technologicznych Targów Akwakultury.

IV. Rezygnacja z udziału w Targach
1. Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Targach w formie pisemnej minimum 14 dni przed ich rozpoczęciem.

2. Wystawca rezygnujący z wzięcia udziału w Targach po upływnie tego terminu zobowiązany jest do zwrotu kosztów przypadających na Wystawcę, poniesionych przez Organizatora. Koszty te zostaną wyliczone w następujący sposób: całkowite koszty organizacji targów/ liczba wystawców.

V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów w przypadku okoliczności od niego niezależnych. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

2. Nie zastosowanie się uczestnika do postanowień Regulaminu bądź ich naruszenie, uprawnia Organizatora do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.  W takim przypadku Wystawca ponosi wszelkie koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie roszczenia (reklamacje) Wystawcy w stosunku do Organizatora powinny być zgłoszone w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od daty zakończenia Targów. Po tym terminie roszczenia Wystawcy ulegają przedawnieniu i nie będą rozpatrywane.

4. Wystawca wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, wykonanych przez Organizatora podczas Targów w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy.

 

Stowarzyszenie Producentów
Ryb Łososiowatych
84-300 Lębork
ul. Wolności 30/105
NIP: 841-16-62-468
REGON: 220499845
Nr KRS 0000289861
Konto: 73 1240 3800 1111 0010 1569 5386
(PeKaO S.A. o/Lębork)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem